Spread the love

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนใช้บริการโดย บริษัท เดอะลอร์รี่(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 146/1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 31 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับการใช้บริการของเราผ่านทางแอปพลิเคชั่น TheLorry Moving Services และเว็บไซต์ http://www.thelorry.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป

1. ทางบริษัทเป็นเพียงแพลตฟอร์มหรือตัวกลางในการจับคู่ระหว่างคนขับและลูกค้าเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีการรับประกันในกรณีที่มีสิ่งของเสียหาย **หากเกิดกรณีเกิดการเสียหาย ความรับผิดชอบจะเป็นของคนขับรถเท่านั้น
2. กรุณาตรวจสอบสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนและหลังขนย้ายเสร็จ

**หากกรณีเกิดสิ่งของเสียหายหรือสูญหาย ให้ลูกค้าแจ้งทันที หากมีการแจ้งภายหลังที่การขนย้ายสำเร็จแล้ว ทางคนขับจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนย้ายหรือขนส่งสิ่งของในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีผู้รับมอบอำนาจหรือมีตัวแทนของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย และตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Call center 02-329-5775 เพื่อทำการยกเลิกการจอง
4. เมื่อผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนย้ายหรือขนส่งสิ่งของเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ใช้บริการจะได้รับอีเมลยืนยันการจอง หากต้องการยกเลิกการจอง จะต้องทำการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการขนย้าย มิฉะนั้นผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงิน 50% ของค่าบริการให้แก่พนักงานขับรถ
5. ก่อนขนย้ายผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรวบรวมสิ่งของที่ต้องการขนย้ายให้เรียบร้อย หากในกรณีที่พนักงานขับรถไปถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้ว สิ่งของของผู้ใช้บริการยังไม่พร้อมขนย้าย, ไม่พบผู้ใช้บริการ ณ จุดหมาย หรือ ผู้ใช้บริการไม่สามารถมาตามเวลานัดหมายเกินกว่า 30 นาที ทางผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียเวลาให้แก่พนักงานขับรถชั่วโมงละ 100 บาทโดยนับจากนาทีที่ 31 เป็นต้นไป
6. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะขนย้ายหรือขนส่งสิ่งของ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเก็บรวบรวมสิ่งของให้เรียบร้อย โดยบรรจุหีบห่อหรือวัสดุบรรจุสินค้าหรือสิ่งของที่จะขนย้ายให้มิดชิดเรียบร้อยตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
6.1 สินค้าหรือสิ่งของที่อาจแตกหักเสียหายได้ง่าย ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงที่สามารถป้องกันการกระแทกอย่างดีจนสามารถป้องกันการแตกหักเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
6.1.1 แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรใน “ข้อมูลเพิ่มเติม” คำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์เดอะลอร์รี่
6.1.2 ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นได้ชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัดn ไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจแตกหักเสียหายได้ เช่น ระบุว่า “ระวังของเสียหาย” “ระวังของแตก” “ห้ามแขวน” “ห้ามห้อย” เป็นต้น
6.2 สินค้าหรือสิ่งของที่อาจหักงอเสียหายได้ง่าย ผู้ใช้บริการตกลงจะห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุที่มาตรฐานแข็งแรงสามารถป้องกันการหักงอจนสามารถป้องกันการหักงอเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งหรือต่ำกว่ามาตรฐานการห่อหุ้มหรือบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุตามปกติมาตรฐานในรูปการขนส่งทั่วไป และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
6.2.1 แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรใน “ข้อมูลเพิ่มเติม” คำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์เดอะลอร์รี โดยระบุไว้ในช่องหมายเหตุให้ชัดเจนทุกครั้งในกรณีอาจมีสินค้าหรือสิ่งของที่หักงอเสียหายได้ง่าย
6.2.2 ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัด ไม่ใช้สีซีดจาง โดยให้ติดไว้ที่สินค้าหรือสิ่งของ และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจหักงอเสียหายได้ เช่น “ระวังหักเสียหาย” “ระวังหักงอ” เป็นต้น
7. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะระบุข้อมูล รายละเอียดในการใช้บริการทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ให้ระบุสำหรับการใช้บริการในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์เดอะลอร์รี ดังต่อไปนี้
7.1.1 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
7.1.2 ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ
7.1.3 ระบุข้อความข้อควรระวัง(ถ้ามี)ให้ชัดเจนในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในช่องหมายเหตุทุกครั้ง ตามรายละเอียด (4) ข้อ 3 เช่น “ระวังแตกหัก” “อย่าตะแคง” “ระวังหักงอ” เป็นต้น
8. ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ใช้บริการเป็นสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการขนส่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือซึ่งมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการย่อมมิอาจล่วงรู้ถึงความผิดต่อกฎหมายนั้นด้วย และมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดอย่างใดๆ ร่วมกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงไม่มีความผิดหรือต้องร่วมรับผิดชอบทุกกรณี ไม่ว่าความรับผิดในทางกฎหมาย หรือความรับผิดชอบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคน หรือต่อความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงร่วมกับผู้ใช้บริการแต่ประการใด
9. เดอะลอร์รี่ขออนุญาตไม่รับบริการการขนย้ายเปียโนขนาดใหญ่ ตู้เซฟ หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมเป็นต้นไป

สินค้าหรือสิ่งของที่ต้องห้ามขนส่งในการใช้บริการ

1. บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
2. กลุ่มสัตว์ที่ถูกล่าทุกชนิด หรือ ชิ้นส่วนสัตว์ต่างๆ เช่น งาช้าง หูฉลาม หรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือสินค้าที่ทำขึ้นหรือแปรรูปจากชิ้นส่วนของสัตว์ และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องห้ามตามสนธิสัญญาและ/หรือตามกฎหมายทุกฉบับและ/หรือตามจารีตประเพณีจากทั่วโลก
3. อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภท เช่น ดินระเบิด เป็นต้น
4. สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอมแปลง สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สารเสพติดหรือยาเสพติด ทรัพย์สินต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย และสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดต่อบทบัญญัติใดๆ ของสหพันธรัฐ มลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงอาจมีไว้ในโดยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยผิดกฎหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
5. สิ่งของมีคมหรือมีอันตรายอื่นๆ เช่น มีดดาบ หอก กริช เป็นต้น
6. สิ่งของที่เสื่อมค่าง่ายหรือสิ่งที่เน่าเสียง่ายกว่าปกติ โดยปกติปถุชนคนธรรมดาทั่วไปยอมรู้และทราบดีอยู่แล้ว
7. วัตถุไวไฟทุกชนิด เช่น ก๊าซแอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี เป็นต้น

การร้องเรียนหรือข้อแนะนำ

ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อแนะนำหรือข้อติชมอย่างใดๆ เพื่อการดำเนินการ ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ แนะนำการให้บริการ หรือเรื่องอื่นๆ ได้ที่ Call center 02-329-5775

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อตกลงและเงื่อนไข ของผู้ใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันเดอะลอร์รี่ หรือเว็บไซต์เดอะลอร์รี่
2. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564