Spread the love
32727428_l11[1].jpg

สำหรับบริษัทธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนย้าย นอกจากด้านการบริการที่ดีแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่หลายบริษัทต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนั้นก็คือ “พนักงานขับรถ” อีกหนึ่งทรัพยากรที่สำคัญในการขับรถขนย้ายสิ่งของให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเป็นหน้าตาของบริษัทในการบริการอีกด้วย เพราะหากพนักงานขับรถมีบริการที่ดี มีความรับผิดชอบ ก็ย่อมทำให้บริษัทดูมีความน่าเชื่อถือและทำให้ลูกค้ามีโอกาสใช้บริการซ้ำอีกในอนาคต แต่ถ้าหากพนักงานขับรถ ไม่มีความรับผิดชอบ ขับรถผิดกฏจราจร หรือมาไม่ตรงเวลา ก็จะทำให้บริษัทเสียภาพลักษณ์การบริการที่ดีไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นหลายบริษัทจึงต้องมีเกณฑ์การคัดเลือกและอบรมพนักงานขับรถก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ซึ่งทาง เดอะ ลอร์รี่ เองก็เช่นกัน มีการคัดเลือกพนักงานขับรถ โดยต้องผ่านการอบรม และข้อกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

1. เก็บเอกสารบัตรประชาชน ใบขับขี่ ทะเบียนรถ

บริษัทค่อนข้างเข้มงวดและคำนึงถึงความสำคัญด้านมาตรฐานเป็นอย่างมาก โดยก่อนที่พนักงานขับรถจะเริ่มปฏิบัติงาน บริษัทจะมีการเรียกเก็บเอกสารต่างๆจากพนักงานขับรถทุกคน ทั้งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ เพื่อเป็นการยืนยันหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานขับรถอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการขนส่งและพนักงานขับรถมีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทสามารถนำหลักฐานเหล่านี้นำไปใช้เกี่ยวกับข้อกฏหมายได้ ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในบริการของเรา

2. สอนการใช้งานแอปพลิเคชัน

เพื่อให้พนักงานขับรถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการเข้ารับงาน บริษัทจึงต้องมีการสอนเกี่ยวกับการใช้งานของแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้เฉพาะพนักงานขับรถโดยตรง โดยจะมีการสอนการใช้งานในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การค้นหางาน จนกระทั่งถึงการกดรับงาน เพื่อให้ความสะดวกในการกระจายงานแก่พนักงานขับรถในเวลาอันรวดเร็ว สามารถรับงานขนย้ายผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที

3. สุ่มตรวจมาตรฐานพนักงานขับรถ

เราจะมีพนักงานจากทางบริษัท คอยลงไปตรวจภาคสนามอยู่เป็นระยะ ในพื้นที่จุดรับของต้นทาง-จุดส่งของปลายทาง เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถในระหว่างการให้บริการขนย้าย การแต่งกายตามกฏของบริษัท และจะมีการประเมินตามเกณฑ์ จากการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขนย้ายเสร็จสิ้น เพื่อให้บริการมีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด

4. ตรวจสอบประวัติพนักงานขับรถ

ทางบริษัทจะมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังสำหรับพนักงานคนขับทุกราย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาในด้านต่างๆ ผู้ที่จะเป็นพนักงานขับรถของบริษัทได้ จะต้องไม่มีประวัติที่ผิดกฏหมายร้ายแรงมาก่อน ถือเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและเคร่งครัดเป็นอย่างมากในการคัดพนักงานขับรถ

5. ข้อกำหนดและบทลงโทษของบริษัท

ข้อกำหนดที่ทางบริษัทสร้างขึ้น เกี่ยวกับการยกเลิกงานหรือไปถึงจุดรับของต้นทางล่าช้า ความผิดเหล่านี้จะมีบทลงโทษที่แตกต่างกันไปดังนี้

  • ยกเลิกงานโดยไม่แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า

กรณีนี้พนักงานขับรถจะถูกบริษัทระงับบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร

  • ยกเลิกงานล่วงหน้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก่อนปฏิบัติงาน

.ถ้าพนักงานขับรถแจ้งล่วงหน้าเกิน 24 ชั่วโมงจะถือว่าไม่มีความผิดใดๆ เพราะบริษัทจะสามารถหาพนักงานขับรถรับงานแทนได้ แต่ในกรณีที่พนักงานขับรถแจ้งล่วงหน้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง ในครั้งแรกจะมีการพูดคุยตักเตือน ถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้ซ้ำติดต่อกัน 3 ครั้ง จะมีการระงับบัญชีพนักงานขับรถเช่นกัน

  • ลูกค้ารายงานปัญหาเกี่ยวกับคนขับรถ

ไม่ว่าจะเป็นการมาถึงจุดรับของต้นทางล่าช้า การบริการที่ทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจ ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ บริษัทจะมีการตักเตือนในครั้งแรก และถ้าเกิดมีกรณีเดิมซ้ำติดต่อกัน 3 ครั้ง พนักงานขับรถจะถูกบริษัทระงับบัญชีผู้ใช้ทันที

ทั้งหมดนี้คือมาตรฐานการคัดพนักงานขับรถก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มงวดตามหัวข้อเบื้องต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการขนย้ายที่รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยที่สุด